Inicio

Des de 1992,
especialitzats en

Pots contactar amb nosaltres trucant al

Nosaltres

Des de l’any 1992 oferim als nostres clients assessorament jurídic en dret civil, mercantil, societari, fusions, adquisicions i reestructuracions empresarials, dret fiscal, dret laboral, dret administratiu i dret processal i concursal.

Estem especialitzats en la defensa dels interessos patrimonials de les persones i empreses tant des de la perspectiva del assessorament jurídic extrajudicial com en la direcció lletrada de procediments judicials.

Hem intervingut com a advocats en més de 20.000 procediments judicials a tot el territori i en tot tipus de procediments i instàncies de l’ordre jurisdiccional civil, mercantil, social i contenciós administratiu, assessorant i defensat particulars, professionals, col·lectius d’afectats, associacions, col·legis professionals, societats mercantils, multinacionals, entitats asseguradores i entitats financeres.

Serveis

El Dret Civil Patrimonial té per objecte l’estudi i l’aplicació de les normes mitjançant les quals es realitzen i s’ordenen les activitats econòmiques de la persona. En especial, tot allò relacionat amb el dret d’obligacions i contractes i amb el règim jurídic del dret de propietat i els drets reals (dret immobiliari).

El nostre ordenament jurídic-patrimonial és potser dels més complexos i extensos que existeixen, no només per la seva llarga tradició en el temps sinó per la legislació ingent aplicable, atesa la competència en la matèria tant de l’Estat com de les Comunitats Autònomes. Aquesta complexitat, combinada amb les múltiples correlacions que existeixen entre el Dret Patrimonial i altres branques del Dret, en especial el Dret Fiscal, aconsellen, si és possible, un assessorament expert de caràcter preventiu que eviti futurs conflictes per a les parts, derivats, per exemple, de la redacció inadequada de la clàusula d’un contracte, de les implicacions fiscals de l’elecció d’un tipus contractual o d’un altre, de les conseqüències de no verificar la situació registral d’un bé determinat o, en suma, de qualsevol qüestió relacionada amb una anàlisi inadequada dels múltiples interessos en joc.

El nostre Departament de Dret Civil li ofereix assessorament expert en qualsevol qüestió relacionada amb el Dret Contractual i amb el Dret Immobiliari, tant en la seva fase inicial o preventiva com en la seva fase litigiosa. Per a aquesta fase disposem d’un Departament de Dret Processal amb una llarga experiència en assistència lletrada en actuacions prèvies al litigi, com ara la negociació, mediació, conciliació o transacció, com també en la direcció lletrada en qualsevol tipus de procediments judicials i arbitrals.

Experiència:

Contractes de Compravenda

Contractes d’Opció de Compra

Contractes de Permuta

Contractes d’Arrendament Urbà d’Immobles

Contractes de Traspàs

Contractes d’Arrendament de Serveis

Contractes d’Intermediació Immobiliària

Contractes d’Arrendament d’Indústria

Contractes d’Obra

Contractes de Préstec

Contractes de Mandat

Contractes de Dipòsit

Contractes de Reconeixement de Deute

Constitució de Comunitats de Béns i Societats Civils

Constitució d’Associacions i Fundacions

Constitució d’Edificis en Règim de Propietat Horitzontal

Donacions

Accions de defensa i reclamació del dret de propietat

Acció de Divisió de Cosa Comuna

Accions de defensa i recuperació de la possessió

Accions de compliment contractual

Accions de reclamació de quantitat

Accions de nul·litat contractual

Acció de rescissió contractual

Accions de tanteig i retracte per a l’adquisició de béns immobles

Accions relacionades amb l’arrendament d’immobles urbans

Accions relacionades amb la propietat horitzontal

Tancament de finques, delimitació i fitació

Drets d’usdefruit, ús i habitació

Servituds

Drets d’hipoteca i garanties pignoratives

Declaracions d’Obra Nova

Registre de la Propietat

El Departament de Dret Matrimonial i de Família ofereix assessorament jurídic en les matèries següents:

Processos d’emancipació de fills menors d’edat

Internament de persones amb trastorns psíquics en centres especialitzats

Processos d’incapacitació i nomenament de tutors, curadors i defensors judicials

Procediments per a la declaració d’absència i defunció de persones desaparegudes

Règims econòmic matrimonials

Procediments de separació i divorci d’acord mutu i contenciosos

Procediments per a la modificació d’efectes derivats de la separació i del divorci

Parelles de fet

Accions de filiació per a impugnació o reclamació de paternitat

Dret d’aliments entre familiars per necessitats econòmiques

Relacions convivencials d’ajuda mútua

El Departament de Dret de Successions ofereix assessorament jurídic en les següents matèries:

Assessorament en la redacció de testaments notarials i hològrafs, com també codicil·lis i memòries testamentàries: prellegats, substitucions, fideïcomisos, tutors, administradors patrimonials, marmessors, etc.

Sol·licitud de certificats de defunció, últimes voluntats i registre d’assegurances de vida

Declaracions notarials i judicials d’hereus abintestat

Assessorament relatiu a l’acceptació pura i simple de l’herència o a benefici d’inventari

Assessorament en la formació de l’inventari de l’herència. Formació de lots. Béns donats en vida del causant i la seva repercussió en el repartiment

Acceptacions notarials d’herència

Drets del cònjuge vidu i de la parella de fet

Escriptures i/o accions tendents al lliurament de llegats

Interrogatio in iure

Accions de nul·litat del testament

Accions de petició o complement de llegítima

Accions de divisió o partició d’herència

Assessorament fiscal Impost de Successions i Donacions

En Dret de Propietat Horitzontal oferim assessorament jurídic en les matèries següents:

Assessorament en la constitució d’Edificis en Règim de Propietat Horitzontal i en la modificació d’Estatuts de Comunitats de Propietaris

Assistència i Assessorament en Juntes de Propietaris i en la redacció d’Actes

Reclamació extrajudicial i procediments judicials de reclamació de quotes comunitàries impagades (morositat)

Procediments judicials per a la prohibició d’activitats molestes o no permeses estatutàriament

Procediments judicials per alteració d’elements comuns

Defensa en procediments judicials d’impugnació d’acords comunitaris

En Dret d’Arrendaments Urbans oferim assessorament jurídic en les matèries següents:

Contractes d’arrendament d’habitatge

Contractes d’arrendament de local de negoci

Anàlisi i auditoria de contractes d’arrendament (due diligence)

Procediments judicials de desnonament per manca de pagament i/o reclamació de rendes

Desnonament per finalització del termini contractual

Desnonament per precari

Desnonament per denegació de pròrroga legal

Desnonament per manca d’ús

Desnonament per subrogacions no consentides

Procediments judicials per a la prohibició d’activitats molestes o no permeses estatutàriament

Accions de compliment o resolució contractual per obres no consentides

Notificacions del dret de tanteig

Accions de retracte arrendatari urbà

Elaborem, analitzem, interpretem i negociem tot tipus de contractes empresarials i de condicions generals de la contractació, àdhuc mitjançant l’emissió d’opinions i informes relatius a la seva vigència, abast i contingut, com ara contractes de comissió, publicitat, creació i difusió publicitària, agència, concessió mercantil i distribució, franquícia, mediació o corretatge, factoring, compravenda, arrendaments, opcions i promeses, subministrament, arrendament financer (lísing), dipòsit, fiançament, préstec, compte corrent, contractes bancaris, transport, assegurança, fabricació (OEM), tot tipus d’acords de col·laboració entre empresaris i comptes en participació.

De la mateixa manera, assessorem també l’empresari en altres àmbits del dret mercantil, en especial en dret de la competència i competència deslleial, dret de la propietat industrial, títols valors, protecció de dades de caràcter personal i contractació electrònica.

La nostra intervenció en seu de Dret Mercantil inclou igualment la defensa dels interessos de l’empresa en seu judicial, mitjançant l’assessorament i la direcció lletrada de tot tipus de procediments judicials des del Departament de Dret Processal del despatx; en particular, accions de nul·litat contractual, reclamacions de quantitat, accions rescissòries per frau, resolutòries per incompliment, sanejament per vicis ocults, judicis d’execució, accions de competència deslleial, propietat industrial i procediments concursals.

Disposem d’una àmplia experiència en l’assessorament continuat en dret de societats, intervenint com a lletrats assessors o com a secretaris de consells d’administració de societats mercantils. En particular, vetllem pel compliment de la normativa legal aplicable i assessorem els administradors, socis i directius en les matèries de la seva respectiva competència.

Assessorem, elaborem la documentació oportuna i realitzem tots els tràmits necessaris per a la constitució de societats mercantils de tot tipus, adopció i execució d’acords socials (ampliació i reducció de capital i altres modificacions estatutàries), comptes anuals, convocatòries d’òrgans col·legiats (juntes de socis i consells d’administració), tenidoria de llibres d’actes i de registre de socis, fusions i altres reestructuracions empresarials, dissolucions i liquidacions de societats.

Disposem d’una àmplia experiència en la negociació i formalització de pactes privats entre accionistes, en particular, aquells relatius a la transmissibilitat d’accions i participacions, acords amb majories reforçades, normes per a la composició i sistemes de tria dels òrgans d’administració, govern de la societat, política de repartiment de dividends i resolució de situacions de bloqueig societari.

De la mateixa manera, tractem la singularitat de l’empresa familiar i valorem amb el client les millors opcions per a la seva gestió i successió per tal de vetllar per la rendibilitat i la continuïtat del negoci familiar, intentant evitar possibles conflictes i arbitrant sistemes de solució de controvèrsies.

Des del Departament de Dret Processal assessorem el client i ens encarreguem de la direcció lletrada de tot tipus de procediments judicials relacionats amb la vida de la societat, en particular, conflictes entre accionistes i entre aquests i la societat.

Assessorem els nostres clients en l’adquisició i venda d’accions i participacions, actius i negocis, com també en fusions, escissions i altres modificacions estructurals, en tot tipus d’aliances estratègiques i operacions de joint venture. Els responsables del nostre Departament de Fusions i Adquisicions han intervingut en més de 100 operacions a diferents sectors d’activitat a Espanya, a països estrangers i a d’altres en què s’han vist involucrats diversos països, assessorant clients industrials i financers. En particular, hem intervingut en operacions a l’Índia, la Xina (inclòs Hong Kong), Aràbia Saudita, Bahrein, Emirats Àrabs Units (Dubai i Abu Dabi), Turquia, França, Regne Unit, Alemanya, Andorra, Portugal, República Txeca, Holanda, Luxemburg, Àustria, Rússia, Estats Units, Canadà, Mèxic, Marroc, Algèria, Senegal i Austràlia. Disposem d’acords de col·laboració i relacions estables amb tercers vinculats als aspectes no jurídics de les transaccions, com ara assessors financers, tecnològics i data sites.

Assessorem i acompanyem el client en totes les fases de l’operació, analitzant totes i cada una de les particularitats del negoci, avaluant avantatges i sinèrgies i protegint-lo de riscos eventuals derivats de la transacció:

Preparació i prèvia (contractes preliminars; reestructuracions prèvies; disseny i implantació de l’estructura fiscal i legal més idònia; anàlisi d’implicacions regulatòries i dret de la competència; organització de processos de venda, àdhuc en entorn competitiu o subhasta).

Revisió de la companyia i/o dels actius objecte de la transacció (due diligence), tant en processos de compra com de venda.

Formalització de l’operació (negociació i redacció del contracte de compravenda (SPA) i de la resta de documents de la transacció (singularment, pactes de socis), com també dels contractes vinculats al negoci objecte de la transacció i als seus directius.

Seguiment i actuacions posteriors (acords societaris i de negoci; compliment de les fites derivades de la formalització; reestructuracions derivades de la formalització; assessorament en tot tipus de qüestions societàries).

Davant una situació de crisi empresarial, no sempre la decisió encertada consisteix a presentar concurs de creditors.

Succeeix amb freqüència que l’expectativa de millora i la resistència en el temps a fer front a la presa de la decisió comporta la impossibilitat de realitzar una actuació puntual o una optimització generalitzada dels recursos disponibles que permeti superar la situació d’insolvència. Tot i això, la decisió més complexa en matèria concursal és precisament, sense cap mena de dubtes, la de la conveniència o no conveniència de presentar procediment concursal, i no, tot i que ho pugui semblar, la de decidir si el concurs de creditors ha de ser de conveni (suspensió de pagaments) o de liquidació (fallida).

Els interessos jurídics, econòmics i personals en joc són tants i de tanta complexitat en matèria concursal que la precipitació, el retard o la via de solució adoptada poden esdevenir el gran aliat o el pitjor enemic de l’empresa. El coneixement exhaustiu dels estats financers, l’anàlisi detallada de la tipologia dels creditors i de les garanties formalitzades amb ells, el plantejament realista dels plans de viabilitat, el coneixement i l’anàlisi de les responsabilitats personals en què hagin pogut incórrer els membres de l’òrgan d’administració i la prospecció de totes les opcions que la llei posa a disposició de l’empresa abans de presentar concurs de creditors són, considerats en conjunt, els elements necessaris i imprescindibles per prendre la decisió encertada en el moment oportú.

Quan el concurs de creditors és inevitable per al deutor o per al creditor, des del nostre Departament de Dret Concursal oferim els serveis següents:

  • Sol·licitud i direcció lletrada de concursos de creditors voluntaris de conciliació o de liquidació.
  • Assessorament i/o elaboració de plans de viabilitat.
  • Elaboració i negociació de propostes de conveni i de propostes de conveni anticipat.
  • Assessorament i intervenció lletrada a la secció de qualificació del procediment concursal.
  • Assessorament i redacció d’escrits de comunicació de crèdits a l’administració concursal.
  • Compareixença, assessorament jurídic i direcció lletrada a concursos de creditors en representació d’un creditor.
  • Sol·licitud i direcció lletrada de concursos de creditors necessaris, instats pel creditor contra el seu deutor.
  • Accions de reintegració.
  • Assessorament i negociació per a l’adquisició de béns, unitats productives o empreses en situació concursal.

L’any 2010, fruit del procés d’harmonització internacional del Dret Penal i la necessitat de donar una resposta cada vegada més eficient al augment de la criminalitat empresarial, es va introduir en el Codi Penal la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Des de l’any 2014, amb la reforma de la Llei de Societats de Capital, es va reforçar el control sobre les actuacions del administradors de dret i de fet i es va establir un nou marc més ampli de responsabilitat i deure de diligència en la seva gestió de l’empresa. L’any 2015, amb motiu d’una intensa reforma del Codi Penal, es detalla i clarifica la responsabilitat penal de la persona jurídica i s’estableix, de forma expressa, l’exoneració de la responsabilitat penal si es disposa d’un programa de prevenció, detecció i resposta davant dels delictes.

El Departament de Corporate Compliance ofereix als nostres clients la gestió de les següents matèries:

Elaboració d’un programa de prevenció, detecció i resposta davant delictes (planificació, diagnòstic, mapa de riscos i controls, disseny del programa, comunicació, formació i evidències de compliment).

Assessorament al Compliance Officer en les seves tasques de supervisió del funcionament i del compliment del programa de prevenció implantat.

Gestió externalitzada del canal confidencial del programa de prevenció de delictes.

Verificació periòdica del programa i detecció de la necessitat de modificar el mateix davant de manifestacions d’infraccions rellevants de les seves disposicions o quan es produeixin canvis en al organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada.

Due Diligence de riscos penals en operacions corporatives.

Elaboració del Codi Ètic o Manual de Conducta recollint els valors fonamentals i principis inspiradors de l’entitat.

Disseny de polítiques corporatives.

Des de l’any 1992 hem intervingut com a advocats en més de 10.000 procediments judicials i arbitrals a tot el territori i en tot tipus de procediments i instàncies de l’ordre jurisdiccional civil i mercantil, en què hem assessorat i defensat particulars, professionals, col·lectius d’afectats, associacions, col·legis professionals, societats mercantils, multinacionals, entitats asseguradores i entitats financeres.

Quan les actuacions prèvies que sempre aconsellem realitzar encaminades a la resolució del conflicte per evitar el plet (negociació, mediació, conciliació o transacció) s’esgoten sense resultat satisfactori, no queda més alternativa que fer front a un procediment judicial o arbitral. En aquests moments resulta imprescindible, per poder fer front al plet amb garanties, primer, un assessorament expert encaminat a determinar l’estratègia material i/o processal més adequada als interessos en joc i, segon, una direcció lletrada eficaç que permeti obtenir una sentència favorable. La cerca de solucions alternatives per a la resolució del conflicte i l’estratègia jurídica i processal, quan el conflicte judicial és inevitable, són els principis que regeixen el nostre Departament de Dret Processal i garanteixen al client un elevat percentatge d’èxit.

Experiència:

Accions de nul·litat contractual

Accions de compliment contractual

Accions de reclamació de quantitat

Accions de resolució contractual per incompliment

Accions de sanejament per evicció i per vicis ocults

Accions derivades del contracte d’assegurança

Accions derivades dels contractes de distribució, agència, franquícia i concessió

Accions de rescissió contractual i rescissió ultra dimidium

Judicis d’execució i execucions hipotecàries

Accions de defensa del dret de propietat

Accions de divisió de cosa comuna

Accions interdictals

Accions de retracte

Responsabilitat derivada d’accidents de trànsit

Responsabilitat professional (negligència mèdica)

Responsabilitat per productes defectuosos

Responsabilitat decennal i derivada de la construcció

Responsabilitat per accidents de caça

Accions de competència deslleial i propietat industrial

Impugnació d’acords socials, conflictes societaris i responsabilitat d’administradors i consellers

Processos d’arrendaments urbans

Processos de propietat horitzontal

Procediments de família (separació i divorci, reclamació i impugnació de paternitat, incapacitació i nomenament de tutors, curadors i defensors judicials)

Accions successòries (Interrogatio in iure, declaració judicial d’hereus ab intestato, nul·litat de testament, petició de legítima, partició d’herència)

Experiència:

L’Àrea de Processos en Massa i Gestió de Cobraments es va crear l’any 2003 i en l’actualitat està tramitant per a asseguradores i entitats bancàries, en via extrajudicial i/o judicial, més de 4.000 expedients cada any, amb resultats altament satisfactoris per als nostres clients.

Per a la tramitació d’expedients en massa, disposem d’una aplicació informàtica dissenyada i desenvolupada pel propi despatx i en constant evolució per adaptar-la a les necessitats particulars de cada client. Com a complement de l’aplicació informàtica hem desenvolupat al llarg d’aquests anys, i a partir de l’experiència adquirida en aquest tipus de reclamacions, manuals de procediment, adaptats a cada tipologia de client i expedient, la qual cosa ens permet ser més eficients en la gestió.

Protocols de Tramitació:

L’aplicació informàtica, mitjançant els paràmetres definits per a cada tipologia de client i expedient en particular, informa diàriament als professionals assignats a la seva tramitació de quins expedients han de ser tramitats i quina gestió cal realitzar a cadascun d’ells, tenint com a referència imprescindible el Manual de Procediment propi dels expedients en qüestió.

Després de l’obertura de l’expedient, i un cop definida la tipologia del mateix, l’aplicació genera automàticament el primer formulari de carta, resolució o escrit que s’hagi de realitzar. A partir d’aquest moment, el Manual de Procediment informa, en funció de la tipologia de l’expedient, de quin és el següent tràmit a realitzar. L’Àrea de Processos en Massa segueix un protocol estricte de temps i tràmits, prèviament definit a la pròpia aplicació; d’aquesta manera s’eviten errades o retards en la tramitació.

Informació:

Amb la periodicitat i el format requerit pel client, informem puntualment de totes i cadascuna de les gestions realitzades, inclosa la càrrega de dades en les seves pròpies aplicacions informàtiques si fos necessari; i facilitem al client la informació estadística que precisi per al seguiment idoni de la seva cartera d’expedients.

El Departament de Dret Fiscal ofereix assessorament a particulars, autònoms, professionals, societats mercantils i altres entitats en les matèries següents:

Assessorament fiscal i tributari continuat a autònoms, professionals, societats mercantils i altres entitats

Assessorament en la fiscalitat particular de transaccions contractuals i altres operacions

Assessorament en la fiscalitat d’operacions de reestructuració empresarial

Assessorament en planificació fiscal de patrimonis i successòria de l’empresa familiar

Assessorament i/o elaboració de totes les declaracions fiscals periòdiques i anuals d’autònoms, professionals, societats mercantils i altres entitats, sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació i les obligacions tributàries en què incorrin

Assessorament i/o elaboració de declaracions davant el Banc d’Espanya i davant l’Institut Nacional d’Estadística

Assessorament i representació del client en processos davant els organismes de gestió i/o inspecció tributària

Formulació de recursos i reclamacions econòmico-administratives davant els respectius òrgans competents de l’administració local, autonòmica i central

Substanciació de recursos contenciosos-administratius

El Departament de Comptabilitat intervé i ofereix ajuda i assessorament al client en els àmbits següents:

Assessorament i suport als departaments financers, comptables i fiscals del client, inclosa l’assistència durant el procés d’auditoria dels comptes anuals

Processos d’auditoria interna amb relació a l’elaboració i el seguiment d’estats pressupostaris, anàlisi de rendibilitat d’actius o econòmica, cash flow, fluxos de caixa i avaluació de sistemes de finançament

Processament comptable en aplicacions informàtiques de la documentació generada pel client

Comptabilitat analítica i de gestió

Anàlisi, estudi i obtenció de preus de transferència en operacions vinculades

Reestructuració financera del passiu

Valoracions empresarials i de branques d’activitat en situacions de conflicte de socis i en operacions societàries

Confecció i seguiment de plans de viabilitat

Anàlisi i valoració d’estats financers en situacions preconcursals, elaboració de la documentació econòmica i financera de la sol·licitud del concurs de creditors i suport a l’administració concursal

El Departament de Dret Laboral ofereix assessorament a particulars, autònoms, professionals, societats mercantils i altres entitats en les matèries següents:

Contractació, incloses les relacions laborals especials (contractes d’alta direcció) i la revisió i/o redacció de clàusules especials

Convenis col·lectius i condicions de treball

Modificacions substancials de les condicions de treball

Subrogació per canvi d’empresari (successió d’empresa)

Expedients de suspensió de contractes de treball i reduccions de jornada laboral

Acomiadaments objectius o col·lectius

Sancions i acomiadaments disciplinaris

Drets fonamentals dels quals es derivin accions de danys i perjudicis

Relació amb els representants del treballadors o seccions sindicals

Recursos contra actes d’infracció

Preparació i defensa en judici davant la jurisdicció social

Assessorament i defensa davant la Inspecció de Treball

El Departament de Seguretat Social intervé i ofereix ajuda i assessorament al client en els àmbits següents:

Prestacions, com ara atur, jubilació i incapacitats, inclosa la reclamació judicial i la defensa en judici

Accidents de treball i responsabilitat empresarial

Convenis especials de jubilació

Cotització a la Seguretat Social i sol·licitud d’ajornaments

Experiència:

El Departament de Dret d’Assegurances té assignats advocats especialitzats en dret processal i dret d’assegurances amb experiència d’entre 10 i 20 anys d’exercici professional, experts en la defensa d’entitats asseguradores de reconegut prestigi, en procediments judicials interposats contra elles pels seus assegurats, per d’altres entitats asseguradores i per tercers. En aquest sentit, hem intervingut en la defensa dels seus interessos en més de 2.000 procediments judicials de l’ordre civil, amb relació a totes les branques de l’assegurança i a totes les instàncies judicials.

Resultats:

L’experiència de l’Àrea de Procediments Judicials d’Entitats Asseguradores ofereix als clients per als quals prestem els nostres serveis, en la seva posició de demandats, resultats d’èxit d’entre el 70% i el 80%.

Experiència:

Un cop pactats i definits amb cada client els paràmetres temporals i de tramitació, gestionem tot el procés de recobrament de sinistres mitjançant una aplicació informàtica dissenyada i desenvolupada pel despatx, la qual informa diàriament els professionals assignats a l’Àrea de Recobraments sobre quins expedients han de ser tramitats i quina gestió correspon realitzar en cadascun d’ells, prenent com a referència imprescindible el Manual de Procediment de Recobrament de Sinistres elaborat pel despatx.

Després de l’obertura de l’expedient i la definició del tipus de reclamació, l’aplicació genera automàticament la primera carta de reclamació que ha de ser enviada. A partir d’aquest moment, el Manual de Procediment de Recobrament de Sinistres informa, en funció de la resposta obtinguda, de quin és el següent tràmit que cal fer. L’Àrea de Recobraments segueix un protocol estricte de temps i tràmits, prèviament pactat amb el client i definit en la pròpia aplicació; d’aquesta manera s’eviten errades o retards en la tramitació.

Quan els expedients en gestió extrajudicial excedeixen el temps predefinit sense un resultat positiu, l’advocat assignat com a responsable del client realitza una valoració respecte de la viabilitat (jurídica i/o econòmica) d’iniciar els tràmits per a la reclamació judicial.

Amb la periodicitat i el format requerit pel client l’informem puntualment de totes i cadascuna de les gestions realitzades, inclosa la càrrega de dades a les seves pròpies aplicacions informàtiques i facilitem al client la informació estadística que necessiti (per import, ram d’assegurança, tramirador, etc.) per a un seguiment idoni de la seva cartera de recobraments.

Assessorament:

Atenció i assessorament continuats, per telèfon i correu electrònic, als gestors de comunitats de propietaris en la seva pràctica professional diària.

Formació presencial a les oficines del client en temes de novetats legislatives i jurisprudencials d’interès.

Assessorament en la constitució d’edificis en règim de propietat horitzontal i en l’elaboració i modificació d’Estatuts de Comunitats de Propietaris.

Assistència i assessorament en juntes de propietaris i en la redacció d’acords i d’actes.

Elevació a públic i inscripció al Registre de la Propietat dels acords de Junta que necessitin publicitat registral.

Assessorament en l’elaboració de tot tipus de documents contractuals.

Procediments Judicials:

Reclamació extrajudicial i tramitació de procediments en reclamació de despeses comunitàries.

Procediments judicials per a la prohibició d’activitats molestes o no permeses estatutàriament.

Procediments judicials per alteració a elements comuns.

Defensa en procediments judicials d’impugnació d’acords comunitaris.

Morositat:

L’experiència en la prestació de serveis professionals per a administracions de finques posa de manifest que el conflicte més habitual en seu de propietat horitzontal és la morositat en el pagament de les despeses comunitàries. Una gestió ràpida i eficaç d’aquestes situacions garanteix un elevat percentatge d’èxit en el cobrament.

Per a la tramitació d’aquests expedients disposem d’una aplicació informàtica dissenyada i desenvolupada pel propi despatx i en constant evolució per adaptar-la a les necessitats particulars de cada client. Com a complement de l’aplicació informàtica hem desenvolupat durant aquests anys, i a partir de l’experiència adquirida en aquest tipus de reclamacions, un Manual de Procediment de Morositat que ens permet una millor eficiència en la gestió.

Amb la periodicitat i el format requerit pel client l’informem puntualment de totes i cadascuna de les gestions realitzades i li facilitem la informació estadística que necessiti per a un seguiment idoni de la seva cartera de reclamacions i la prestació adequada del servei als seus propis clients.

Assessorament:

Atenció i assessorament continuats, per telèfon i correu electrònic, als gestors de patrimoni de finques en règim d’arrendament en la seva pràctica professional diària.

Formació presencial a les oficines del client en temes de novetats legislatives i jurisprudencials d’interès.

Assessorament en la redacció de contractes d’arrendament urbà i tot tipus de documentació contractual.

Anàlisi i auditoria de contractes d’arrendament urbà i de règims jurídics aplicables.

Procediments Judicials:

Desnonament per manca de pagament i/o reclamació de rendes.

Desnonament per finalització del termini contractual.

Desnonament per precari.

Desnonament per subrogacions no consentides.

Accions de desnonament per les causes legals previstes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1964.

Procediments judicials per a la prohibició d’activitats molestes o no permeses estatutàriament.

Accions de compliment o resolució contractual per obres no consentides.

Impagament de Rendes:

L’experiència demostra que, en seu de processos arrendataris de desnonament per manca de pagament, l’èxit del client rau en l’agilitat en la gestió i en un atent control del procediment que permeti recuperar la possessió de la finca en el termini més breu possible. Amb la legislació avui vigent, una reacció ràpida de l’arrendador davant el primer impagament d’una renda no només permetrà recuperar abans la possessió de l’immoble sinó que ajudarà a millorar la possibilitat de cobrar la renda impagada, atès que no se li acumularan a l’arrendatari altres mensualitats impagades, i existeix la possibilitat que enervi l’acció atesa la poca quantia reclamada o que, dins el procés d’execució dinerària, disposi de béns suficients per fer front al pagament de poques mensualitats.

Després de la interposició de la demanda controlem molt de prop el procediment per evitar que situacions que habitualment es donen en seu judicial puguin retardar els tràmits judicials. Durant el transcurs del procediment informem puntualment el client de totes les fites que es produeixin i siguin rellevants per a ell: presentació de la demanda, assenyalament de data de judici i de llançament, enervació de l’acció, oposició de l’arrendatari, celebració de l’acte de judici, sentència, pràctica del llançament i tràmits d’execució dinerària.

De la mateixa manera, amb la periodicitat i el format requerit pel client, enviem un informe general de tots els assumptes en curs amb totes les gestions realitzades en aquests i li facilitem la informació estadística que necessiti per a un seguiment idoni de la seva cartera de reclamacions i una prestació adequada del servei als seus propis clients.

El nostre ordenament jurídic-patrimonial és potser dels més complexos i extensos que existeixen, no només per la seva llarga tradició en el temps sinó per la legislació ingent aplicable, atesa la competència en la matèria tant de l’Estat com de les comunitats autònomes. Aquesta complexitat, unida a les múltiples correlacions que existeixen entre el Dret Patrimonial i altres branques del dret, en especial el Dret Fiscal, aconsellen, en cas de ser possible, un assessorament expert de caràcter preventiu que eviti conflictes futurs per a les parts, derivats, per exemple, de la redacció inadequada d’una clàusula d’un contracte, de les implicacions fiscals de l’elecció d’un tipus contractual o d’un altre, de les conseqüències de no verificar la situació registral d’un bé determinat o, en suma, de qualsevol qüestió relacionada amb una anàlisi inadequada dels múltiples interessos en joc.

Oferim als nostres clients assessorament expert en qualsevol qüestió relacionada amb el Dret Contractual i amb el Dret Immobiliari, tant en la seva fase inicial o preventiva com en la seva fase litigiosa. Per a aquesta fase disposem d’un Departament de Dret Processal amb una llarga experiència en assistència lletrada en actuacions prèvies al litigi com ara negociació, mediació, conciliació o transacció, com també en la direcció lletrada en qualsevol tipus de procediments judicials i arbitrals.

En el Departament de Dret Públic compta amb una dilatada experiència en l’assessorament especialitzat i expert a particulars, empreses, empreses concessionàries, Administracions territorials, Administració instrumental i corporacions de dret públic.

En l’Àrea de Dret Administratiu General oferim els nostres serveis, entre d’altres, en les següents matèries:

Assessorament i defensa en tot tipus de procediments administratius: sancionadors, disciplinaris, autoritzacions, subvencions, reintegraments, tributaris, cadastrals, etc.

Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.

Funció Pública.

Autoritzacions administratives, llicències i comunicacions prèvies.

Via de fet.

Recursos administratius.

Direcció i defensa de procediments contenciós-administratius en totes les instàncies i matèries, inclosos els relatius a la impugnació de disposicions generals.

Assessorament sobre col·legis professionals.

Concessions administratives.

Urbanisme:

Assessorament, elaboració i tramitació d’instruments de planejament general i derivat.

Gestió urbanística. Assessorament, elaboració i tramitació de projectes de reparcel·lació.

Redacció d’estatuts i bases d’actuació de juntes de compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores.

Assessorament en projectes d’urbanització.

Assessorament i redacció de convenis urbanístics.

Direcció lletrada en la formulació d’al·legacions en tràmit d’informació pública, així com en els recursos administratius i contenciós-administratius relacionats amb l’aprovació d’instruments de planejament i llicències urbanístiques municipals (obres, activitats, primera ocupació, canvi d’ús i comunicacions)

Assessorament en matèria d’autoritzacions i llicències específiques (llicencies turístiques, sòl no urbanitzable, etc.).

Direcció lletrada en expedients d’inspecció, protecció de la legalitat urbanística, precinte d’activitat, disciplina urbanística, ordres d’enderroc i sancions.

Assessorament en matèria d’aprovació de delimitacions de zona marítim-terrestre, servituds, concessions i autoritzacions administratives.

Expedients sancionadors en matèria de costes.

Expropiacions:

Expropiació Forçosa. Assessorament en tots els procediments expropiatoris: taxació conjunta, procediment ordinari, procediment d’urgència, ocupació temporal, ocupació directa i expropiació per ministeri de la llei.

Assessorament en la determinació i valoració dels béns i drets afectats, en la col·laboració amb prestigiosos despatxos d’arquitectes especialitzats en valoracions.

Formulació de fulla d’estimació i actuacions davant del Jurat d’Expropiació Forçosa.

Reversió.

Direcció lletrada en els recursos administratius contra resolucions del Jurat d’Expropiació i recursos contenciós-administratius relacionats amb els procediments expropiatoris.

El Departament de Dret Públic assessora en tot allò relatiu a la fiscalitat local:

Tributs locals (Impost de Béns Immobles, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, Contribucions Especials, Taxes, etc.).

Impugnació de ponències de valors cadastrals.

Impugnació i revisió de valors cadastrals.

Procediments cadastrals (declaracions, comunicacions, esmena de discrepàncies).

Recursos administratius i reclamacions econòmic administratives davant els tribunals econòmic-administratius.

Som experts en reclamacions de responsabilitat per danys derivats d’actuacions de l’Administració pública; ens fem càrrec de la reclamació en via administrativa i de la direcció lletrada en via judicial contenciós-administrativa.

Disposem d’una dilatada experiència en l’assessorament a oficines de farmàcia:

Estudis de població sobre diferents àmbits territorials per tal de determinar la viabilitat d’una eventual sol·licitud  de nova instal·lació.

Formulació de peticions de nova instal·lació i seguiment de la tramitació fins la finalització de l’expedient.

Estudis sobre possibles trasllats de local.

Modificacions de local.

Obertures de farmacioles.

Compravenda i donacions d’oficines de farmàcia.

Assessorament i direcció lletrada en tot tipus de recursos administratius i recursos contenciós-administratius relacionats amb la matèria (nova instal·lació, trasllats, modificacions de local, denegacions d’obertura i sancions).

En el nostre departament d’estrangeria oferim la prestació dels següents serveis:

Tramitació de Visats de Treball.

Tramitació de Visats de Residència.

Tramitació de Visats per estudiants.

Certificats de registres UE.

Assistències Consulars a Espanya.

Obtenció nacionalitat espanyola.

Informació sobre el procediment migratori particular.

Permís de treball i de residència.

Permís de residència sense treball.

Permís de residencia i treball per persones altament qualificades.

Permís de residencia per inversors.

Permís d’estància per a estudiants.

Sol·licitud de document d’identificació (TIE/NIE).

Permís de residència del cònjuge o grup familiar (reagrupament familiar).

Professionals

José Manuel Alburquerque

Advocat | Soci

Anna Montserrat

Advocada | Sòcia

Laura Garriga

Advocada | Sòcia

Patricia López

Advocada | Sòcia

David Rovira

Advocat | Soci

Enrique Moreno

Advocat | Soci

Fernando Sobrino

Economista | Soci

Gemma Solanas

Advocada

Fernando Cuatrecasas

Advocat

Marta Asbert

Advocada

Jaume Muñoz-Ramos

Advocat

Ana Mª Barnadas

Advocada

María José Mosquera

Advocada

Anabel López

Advocada

Mª del Carmen Mosquera

Advocada

David González

Advocat

Silvia Serrano

Advocada

Natalia Schmitz

Advocada

Sandra Otero

Economista

Silvia Mas

Advocada

Ángela Garrido

Paralegal

Alicia Gutiérrez

Paralegal

Nuria Santacana

Paralegal

Yolanda Ginés

Paralegal

Judith Suriñach

Administració

Pots contactar amb nosaltres trucant al


C/. Travessera de Gràcia 62, Àtic 2ª (08006 Barcelona)